GRC

GRC – DYSTRYBUCJA W POLSCE PRODUKTÓW  DONALDSON 

sprężone powietrza- linia produktów Ultrafilter

odpylanie- linia produktów Torit

Ul. Porajowska 6/ 2
wjazd od Rędzińskiej
54-106 Wrocław

+(48) 536-536-900 
(+48) /71/ 722-01-70

Kontakt z nami

  POLITYKA PRYWATNOŚCI GRC I KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  • 1 Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem danych jest Firma GRC SP.Z O.O.  z siedzibą we Wrocławiu  przy ulicy Porajowskiej 6/2  NIP:  894-317-84-60 REGON: 520771634. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • 2. Administrator Danych
  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter, kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy oraz śledzących nasze profile na social media- korzystających z funkcji „Lubię to”  lub „ obserwuj” ( Linkedin, Facebook)
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. zgodnie z:
  1. wdrożoną Polityką Prywatności
  2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Usługi,
  3. zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] śledzisz nasze profile na social media

  1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@grc.pl
  3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Wdrożyliśmy zabezpieczanie danych, hasłowanie, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  • 3. Pliki cookies
  1. Witrna www.grc.pl , oraz inne witryny należące do naszej firmy:www.taprogge.pl www.filtracja-powietrza.pl www.produkty-przemyslowe.com.pl   www.synthoglass.com.pl  www.torit.pl  www.filtracjapowietrza.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

  1.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  2. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  4. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  5. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  6. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stroniehttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

   


  Klauzula Informacyjna
  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/a/Państwa danych osobowych jest GRC sp. z o.o. z siedzibą
  we Wrocławiu, adres e-mail: iod@grc.pl, tel. 509-226-802
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a/Państwa danych przez Administratora można
  kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora
  Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@grc.pl
  3. Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane będą w celach:
  – przedstawienia oferty, czynności związanych z nawiązaniem umowy, zawarcia i realizacji umów
  oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  – w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji
  podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c
  RODO);
  – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony
  przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w
  ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na
  Pani/a/Państwa numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie
  imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z
  realizowaniem umowy zawartej z klientem oraz czynności poprzedzających zawarcie umowy
  podejmowanych w celu jej zawarcia, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu
  z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO);
  5. Odbiorcami Pani/a/Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które
  uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a/Państwa dane mogą
  być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym oraz zaufanym podmiotom wspierającym
  działalność Administratora.
  6. Pani/a/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie
  przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem
  roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
  Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
  7. Posiada Pan/i/Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u/Państwu także prawo do żądania usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
  jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
  Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
  przetwarzania.
  8. Wyrażoną zgodę może Pan/i/Państwo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to
  miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  9. Posiada Pan/i/Państwo także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
  przetwarzanie Pani/a/Państwo danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania
  nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z zawarciem, realizowaniem umowy
  czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich
  niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów
  przetwarzania.

  GRC  dystrybucja produktów DONALDSON

  Linia Ultrafilter i Torit

  filtry Donaldson, osuszacze, spusty kondensatu, dreny kondensatu, filtry sprężonego powietrza, chłodnice, zestawy naprawcze

  Biuro:
  ul. Porajowska 6/2, 54-106 Wrocław

   

  e-mail: info@grc.pl
  www.filtracja-powietrza.pl
  tel: (+48) 536-536-900